Generel landeinformation

Den Føderative Republik Brasilien er det største og befolkningsrigeste land med knap 200 mio. indb. i Sydamerika. Arealmæssigt næsten på størrelse med USA.  Der er store landbrugsområder og enorme regnskove. Hovedstaden hedder Brasilia og de største byer er São Paulo og Rio de Janeiro.

Geografi
jesus+sukkertopAndre store byer er Anapolis, Belem, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiania, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, Vila Velha og Vitória.
Brasilien er kendetegnet ved den udbredte og lavtliggende Amazonas-regnskov i nord, det store vådområde Pantanal i vest, og det mere åbne terræn bestående af bakker og mindre bjerge i syd, hvor størstedelen af Brasiliens befolkning er bosat, og som er landets landbrugsmæssige centrum. Større floder er Amazonfloden - verdens største flod målt efter vandmassen. Da Brasilien befinder sig ved ækvator, er klimaet overvejende tropisk med få sæsonmæssige udsving, dog er den subtropiske sydlige del af landet mere tempereret, og der forekommer lejlighedsvis frostvejr og snefald.

Økonomi
Brasiliens økonomi oplevede i 2009 en mild recession (-0,3 % BNP). Det var især pga. en faldende industri produktion (-7,4 % p.a.) som følge af et brat fald i eksport og investeringer. Landbruget havde også faldende produktion pga. tørke. Imidlertid hjalp det private forbrug med en stigning på 4 %, som dog var betydeligt lavere end tidligere år.
Siden 4. kvartal 2009 har Brasilien oplevet en stærk og bred styrkelse af økonomien takket være stigende eksport til Asien, stigende investeringer og stigende privatforbrug. I 1. kvartal 2010 steg BNP med 9 % i forhold til året før, dette er den største stigning i 14 år. Industriproduktionen i 2010 forventes at stige med 11 % i forhold til 2009. For 2010 blev BNP godt 5% højere.
strand
For 2011 har væksten værret lidt under 5%.
En af de mindre positive sider af den kraftige vækst er en højere inflation. Nationalbankens mål er 4 %. Inflationen ligger på 4-5%.
Banksektoren er i en fornuftig situation med kraftig regulering og tilsyn. Der er dog nogle statsejede udviklingsbanker, som befinder sig i en mindre komfortabel finansiel situation, som kan udvikle sig til en mulig risiko for statens kasse.

Den økonomiske politik
I et forsøg på at modvirke økonomisk overophedning og begrænse inflationen har Nationalbanken forhøjet den korte udlånsrente siden april 2010. I juli blev den hævet til 10,75 %. Denne stramme rentepolitik blev nødvendig fordi finanspolitikken fortsat er for slap, selvom der blev gennemført besparelser i 2. kvartal 2010. Igennem 2011 har renten været på samme høje niveau.
Generelt er Brasiliens makroøkonomiske politik sund, men der er mange strukturelle mangler, så som høj skattebyrde, ufleksibel finanspolitik, et stift arbejdsmarked og overregulering. Den væsentligste årsag til manglen på strukturelle reformer tilskrives mangler i Brasiliens overordnede politiske og partipolitiske systemer.
For at fastholde en bæredygtig vækst vil det være nødvendigt at øge investeringerne i de produktive sektorer samt i landets infrastruktur og uddannelsessystem. Infrastrukturen - især veje og havne - udgør stadig en alvorlig flaskehals. Præsident Lula da Silva offentliggjorde således i begyndelsen af 2007 en plan for investering i infrastrukturen til en samlet værdi af USD 265 mia. (se PDF-Fil fra Agrovisions.com.br – engelsk starter fra side 62)

Politiske forhold
Ved valget i november 2010 blev det afgjort, at Præsident Luiz Inacio da Silva (Lula) bliver afløst af sin partifælle Dilma Roussef.
Regeringen er en bred koalition bl.a. bestående af det venstreorienterede Arbejder Parti (Lula) og et centrumorienteret parti (Den Demokratiske Bevægelses Parti).
I den første regeringsperiode 2003-06 lagde præsident Lula afgørende vægt på at sikre landets makroøkonomiske stabilitet. Dette lykkedes, og der blev også gennemført en række væsentlige sociale programmer, herunder økonomisk støtte til børnefamilier. I den anden regeringsperiode 2007-2010 prioriterer Lula økonomisk vækst men, fastholder samtidigt den makroøkonomiske stabilitet.
Korruption eksisterer stadig inden for det politiske system og retssystemet. Landet har siden 2005 været i en alvorlig etisk-politisk krise på grund af omfattende overtrædelser af lov og etiske normer begået af medlemmer af den lovgivende og udøvende magt.
Det legale grundlag er på plads, men det er stadig en udfordring at sikre overholdelse af menneskerettighederne for de fattigste samfundsgrupper. Krænkelse af menneskerettighederne er ofte relaterede til et ineffektivt retssystem, korruption, overfyldte fængsler og jordkonflikter.
Fra brasiliansk side lægges vægt på en liberalisering af verdenshandelen – især indenfor landbrug - og forøgelse af udviklingslandenes integration og muligheder i den globale økonomi.

Internationale relationer
Hovedsagelig stabile relationer, med et pragmatisk forhold til USA og de sydamerikanske stater også Bolivia og Venezuela. Brasilien søger i stigende grad at bruge sin voksende politiske og økonomiske styrke til at skaffe sig indflydelse på globalt plan.

taerskereLandbrug
Der findes i Brasilien cirka fem millioner landbrug med en gennemsnitstørrelse på 70 ha, mens halvdelen af alle landbrug er under 10 ha. Cirka 40 % har en størrelse på mellem 10 og 100 ha og cirka 1 % repræsenterer storlandbrug på mere end 1.000 ha. Landbruget beskæftiger 15 millioner mennesker svarende til 20 % af arbejdsstyrken.
Brasilien er i dag en af verdens førende landbrugsøkonomier og forventes fortsat at vokse markant på trods af en årrække med eksempelvis lavere priser på soja, usædvanligt vejr og forskellige dyresygdomme i 2006/07, hvilket dæmpede vækstraten. Brasilien har nu nået en eksport af sojabønner, -mel og -olie for mere end 10 mia USD om året, og landet er samtidig verdens største eksportør af kød, fjerkræ, sukker, kalis, og appelsinjuice. Også på felter som frisk frugt, sojaprodukter, majs, bomuld, svinekød og bioethanol er Brasilien en meget betydende aktør på verdensmarkedet. Produktion af bioenergi på basis af sukkerrør vokser, og der produceres i øjeblikket sukker på seks millioner hektar svarende til mere end det dobbelte af Danmarks landbrugsareal. Der høstes afgrøder på 60-65 millioner hektar, mens andre cirka 200 millioner hektar afgræsses af cirka 190 millioner fedekvæg. Brasiliansk landbrugs hovedorganisation, CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), satser på en udvidelse af landbrugsarealet med 120 millioner hektar og vurderer, at dette kan foretages uden negativ miljøpåvirkning, da følsomme områder i Amazonas og Pantanal ikke medtages.

 


AgroBrazil A/S • kontakt@agrobrazil.dk • Store Heddinge • Danmark • 56503409